Zgodnie z § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie tych klas gimnazjalnych, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (DzU 2009 Nr 4, poz 17).

 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas II realizują projekty, 

których myślą przewodnią jest hasło "Ptaki w mieście".


HARMONOGRAM PROJEKTU
  •   GRUDZIEŃ – nauczyciele przygotowują tematy do projektu

         STYCZEŃ – wychowawcy informują uczniów na czym polega praca metodą projektu, podział na grupy

         STYCZEŃ/LUTY – spotkania grup z opiekunami, wybór liderów, określenie zadań, terminów i sposobów realizacji

         FERIE – chętni rozpoczynają pracę

         MARZEC – realizacja zadań

         I POŁOWA KWIETNIA – podsumowanie robocze projektu, grupy  zamykają prace – wnioski ocena, sprawozdanie

         POCZĄTEK MAJA (I tydzień) – prezentacja publiczna


         
           ZADANIA NA STYCZEŃ
           ZADANIA NA LUTY
           INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW
           OCENA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

    PODSUMOWANIE I EFEKTY ZREALIZOWANEGO PROJEKTU

LP. TEMAT PROJEKTU OPIEKUN SPRAWOZDANIA
1. Motyw ptaków i symbolika w literaturze dziecięcej. mgr Jolanta Antos KLIK
2. Polsko - niemiecki słownik ornitologiczny. mgr Kamila Gawłowska KLIK
3. Ptaki w locie. mgr Zofia Krawczyńska KLIK
4. Ścieżka rowerowa - Świdnica i okolice spacerem lub rowerem. mgr Iwona Rosłońska KLIK
5. Kontrast  i harmonia. mgr  Bożena Kawałkowska KLIK
6. Ścieżka rowerowa. mgr Paweł Kondzior KLIK
7. Od natury do filmu - śladami ptaków w Świdnicy. mgr Beata Samoraj
  KLIK  
 PREZENTACJA 1
PREZENTACJA 2
8. Szlakiem ptasich siedlisk. mgr Halina Żydek KLIK
ULOTKA
9.
Ptaki -
przyjemność czy przeszkoda?

 

mgr Marzena Zięba KLIK
10. Ptaki w mieście. mgr Elzbieta Gąsior KLIK
PREZENTACJA
11. Polsko - angielski słownik ptaków. mgr Edyta Szustak KLIK